top of page

Biogomba Gasztrokalandok – Fotópályázat nyereményjáték 2022

Nyereményjáték szabályzat

1. Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Gyöngyösi és Társai Kereskedelmi, Szolgáltató Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság (6116 Fülöpjakab Tanya 628. -Adószám: 25086706-2-03)

2. A Játékos
2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden Facebook adatlappal rendelkező személy részt vehet.
2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói.

3. A játék mechanizmusa:
3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán www.facebook.com/ganodermabiogomba keresztül hirdeti meg.
3.2. A nyereményjáték 2022.07.02-től 09.09. napjáig tart.
3.3. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik az Ganoderma biogomba Gyöngyösi Sándor oldala Facebook oldalán a Játék lebonyolítására létrehozott albuma feltöltendő képeket elküldi a biogomba@biogomba.hu e-mail címre 2022. augusztus 31-ig.
3.4. A nyertesek kihirdetése 2022. szeptember 10. napján kerül sor a nyereményjátékra létrehozott albumban a képekre érkező like-ok mennyisége alapján (nem tartoznak bele a különböző érzelmeket tükröző emoij jelek) melyet 2022. szeptember 3. és 2022. szeptember 09. 18:30 között érkeznek. Illetve a szervező külön jutalmazza a számára legszimpatikusabb képet. A fotópályázat nyerteseit a Szervező Facebook üzenetben értesíti, illetve a nyertesek nevét közzéteszi az Ganoderma biogomba Gyöngyösi Sándor oldala Facebook oldalán. Amennyiben a Játékosok értesítése a Szervező részéről a kihirdetéstől számított 2 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a következő legtöbb like-ot gyűjtő részére bonyolítja le egyező módon.

4. A Játék időtartama
A Játék kezdőnapja: 2022.07.02.
A Játék zárónapja: 2022.09.09. 18:30

5. Eredményhirdetés
Az eredményhirdetés időpontja: 2022. 09. 10. 10:00

6. Nyeremény
6.1. A Szervező által meghirdetett nyereményjáték keretében az első 10 beküldőt Bio Reishi & Kandilla fényvédő kérmünkkel jutalmazzuk. A legtöbb kedvelést elérő kép a közönség díjas versenyző egy 25.000 Ft értékű vásárlási utalványunkat nyeri. Mi, mint szervezők ezen kívül választunk egy számunkra kedvenc képet, amit szintén egy 25.000 Ft értékű vásárlási utalvánnyal díjazzunk. A nyeremény pénzre át nem váltható.
6.3. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
6.4. A Szervező a 3.4. pont szerinti nyertesen felül további pótnyerteseket nevez ki a következő legtöbb like-ot gyűjtő kép tulajdonosát, összesen 1 főt.
6.5. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi az Ganoderma biogomba Gyöngyösi Sándor oldala hivatalos Facebook oldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertes a nyereményt 30 napon belül nem veszi át, úgy a kihirdetés pótnyertese válik jogosulttá az adott nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.

7. Moderálás
A szervező fenntartja a jogot, hogy minden, a Játékos által elküldött képet, vagy egyéb tartalom (továbbiakban: Felhasználói tartalom) közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a Játékost kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező kizárja felelősségét a bármely Szervező Facebook oldalán közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért.

8. A nyeremény átvételének feltételei:
A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. Szervező. fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt kizárólag a nyertesnek, illetve annak közeli hozzátartozójának adja át.
A játékban részt vevők beleegyeznek abba, hogy a Szervező Facebook oldalán nyilvánosan ismerteti a nyertes nevét.
A Nyertes köteles a Szervezővel a nyeremény átadásának lebonyolításával kapcsolatban együttműködni.

9. Szervező jogai
A Szervezőt a nyeremény átadásán és adóvonzatának megtérítésén kívül további kötelezettség a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli. Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, a játék esetleges hibáiból vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért nem vállal felelősséget. Nem vállal felelősséget továbbá azért, ha a játék időtartama alatt a Facebook, oldala időszakosan nem érhető el.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A Részvételi Szabályzat megváltoztatását, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést Szervező közzéteszi a hivatalos Facebook oldalán.
A résztvevők elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során Részvételi Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Részvételi Szabályzat megszegése esetén a játékos részvétele érvénytelen.

10. Adatkezelés
Azáltal, hogy a játékos a Játékban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a játékos, illetve a nyertes személyes adatai (név, e-mail cím, telefonszám) Szervező marketing adatbázisába bekerüljenek. Ez a hozzájárulás nem terjed ki arra, hogy a Szervező ezeket az adatokat hasznosítás céljából harmadik félnek kiadja.
A Szervező jelen Részvételi Szabályzatnak, valamint a hatályos, adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.
A Gyöngyösi és Társai Kereskedelmi, Szolgáltató Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság (6116 Fülöpjakab Tanya 628, „Adatkezelő”) az Ön jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott személyes adatait a jelen Részvételei Szabályzatban meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A Játékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.
A kezelt személyes adatok köre
Az Adatkezelő a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, telefonszám, továbbiakban: Személyes Adat)

Az adatkezelés célja
Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása, valamint marketing tevékenység céljából kezelni. A Játékosok a játékban történő részvétellel kifejezetten hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a Szervező díjmentesen és jogszerűen felhasználja a játékosok és nyertesek Szervező rendelkezésére bocsátott képi anyagait és személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím, képi anyag) a jelen Játék lebonyolítása és a Szervező marketingtevékenysége céljára és a Játékost hírközlési eszközök útján közvetlen kereskedelmi ajánlattal megkeresse. A Játékos Játékban való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező ismételten, illetve folyamatosan kapcsolatot tartson vele piackutatás céljából. Az adatszolgáltatás jogalapja a Játékban történő részvétellel adott hozzájárulás, az adatkezelésről a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet. Az adatok kezelésével összefüggésben jogorvoslatként megilleti a résztvevőket a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga.

11. Adatkezelő, adatfeldolgozó
Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott célból kezelni. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a Gyöngyösi és Társai Kereskedelmi, Szolgáltató Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság (6116 Fülöpjakab Tanya 628.) végzi.
Adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő az Ön Személyes Adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig jogosult kezelni.
Adatbiztonság
Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

Hozzájárulás visszavonása
Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (biogomba@biogomba.hu) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben Gyöngyösi és Társai Kereskedelmi, Szolgáltató Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság 6116 Fülöpjakab Tanya 628.

12. A Részvételi Szabályzat Játékos általi elfogadása
A Játékos a játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

13. Záró rendelkezések
A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen Részvételi Szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.
A játékot a Facebook, nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a jelen Szabályzatban leírtak céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesülnek a Játékból eredő kötelezettségek alól.
Amennyiben a jelen Részvételi szabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a Részvételi szabályzat egyéb részeinek az érvényességét. Ez esetben a Részvételi szabályzat érvénytelen rendelkezése helyére a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó és hatályos kikötése lép.

14. Információkérés
A játékkal kapcsolatos információkkal és egyéb problémákkal kapcsolatban írjon a biogomba@biogomba.hu címre.

Fülöpjakab, 2022.06.30.

 Szervező

bottom of page